เกี่ยวกับ islamhouse.com

 

กลับด้านบน

  • เว็บซต์ islamhouse.com เป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลามอัร-ร็อบวะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

สำนักงานฯ เป็นมูลนิธิการกุศลเพื่อการเผยแพร่อิสลามที่ดำเนินงานโดยบุคคลที่เสียสละและผู้บริจาคหลายๆ บุคคล ก่อตั้งครั้งแรกโดยท่านเชคอับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ หัวหน้ามุฟตีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1414 โดยดำเนินงานภายใต้การดูแลควบคุมของกระทรวงกิจการอิสลาม สาธารณะสมบัติ การเผยแพร่และการชี้นำ

  • คณะกรรมการบริหาร

- ท่านเชค อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ อัร-รอญีฮีย์               ประธานกรรมการ

- ท่านเชค ดร.อะลี บิน สุลัยมาน อัศ-ศอลิฮีย์

- ท่านเชค อะลี บิน มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน

- ท่านเชค ดร.อับดุลอะซีซ บิน มุหัมมัด อัส-สุหัยบานีย์         ผู้อำนวยการ สนง.

  • เป้าหมาย

(1) เผยแพร่อิสลามแก่ชาวต่างด้าวผู้ไม่ใช่มุสลิม

(2) แก้ไขความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับอิสลาม และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

(3) ติดตามดูแล ให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามรวมทั้งปลูกฝังหลักความเชื่อที่ถูกต้องแก่มุสลิมใหม่

(4) เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างมุสลิมและผู้เข้ารับอิสลามใหม่

(5) สอนอิสลามแก่มุสลิมในภาษาต่างๆ และแก้ไขความเข้าใจผิดในด้านความเชื่อและการปฏิบัติ

(6) อบรมมุสลิมต่างด้าวจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้มีความสามารถทำงานอิสลามในประเทศของตน

(7) ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอิสลามต่างๆ เพื่อสอนและเผยแพร่อิสลามแก่คนต่างด้าว

(8) เผยแพร่ความรู้วิชาการอิสลาม

(9) สอนและให้ความรู้ศาสนาอย่างลึกซึ้งแก่บุคคลทั่วไป

  • ฝ่ายงาน

(1) ฝ่ายดะอฺวะฮฺด้วยภาษาอาหรับ

(2) ฝ่ายจัดพิมพ์และเผยแพร่

(3) ฝ่ายงานดะอฺวะฮฺคนต่างด้าว

(4) ฝ่ายวิชาการ

(5) ฝ่ายอินเตอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูล

(6) ฝ่ายประสานงานทั่วไป

(7) ฝ่ายการเงินและบุคคลากร

  • คุณมีส่วนร่วมกับเราได้อย่างไร ?

(1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมดะอฺวะฮฺของสนง. โดยอาจจะแวะเยี่ยมชมสนง. หรือติดต่อกับเราตามที่อยู่ด้านล่าง

(2) บริจาคสิ่งของ ท่านสามารถรับทราบสิ่งของที่มีความจำเป็นโดยติดต่อเราผ่านที่อยู่ของ สนง.

(3) ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ สนง. ผ่านบัญชีธนาคาร Al Rajhi Bank ดังนี้

บัญชีธนาคารของสำนักงาน

บริจาคเพื่อ

เลขบัญชี

Bank

เว็บไซต์ islamhouse.com

SA2480000296608010177270

Al Rajhi

บัญชีทั่วไป

SA7080000296608010058587

Al Rajhi

จัดพิมพ์หนังสือและม้วนเทป

SA0480000296608010078205

Al Rajhi

วะกัฟสาธารณกุศลเพื่อการดะอฺวะฮฺ

SA1080000296608010169665

Al Rajhi


กลับด้านบน

เผยแพร่สารแห่งอิสลามแก่ผู้ไม่ใช่มุสลิมและสอนอิสลามแก่ชาวมุสลิมในด้านที่จำเป็นต่อการแก้ไขหลักความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮฺ ด้วยภาษาต่างๆที่ใช้อย่างแพร่หลาย โดยอาศัยอินเตอร์เน็ตและเครื่องมืออื่นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้

  • พันธกิจ

(1) ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการดะอฺวะฮฺ

(2) คัดสรรและจัดทำข้อมูลทางวิชาการที่เหมาะสมในภาษาต่างๆ

(3) เผยแพร่เว็บไซต์ในภาษาต่างๆ

(4) ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต

(5) ติดต่อและตอบคำถามต่างๆ ทางอีเมล

  • ความมุ่งหวัง

(1) ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดะอฺวะฮฺและเผยแพร่สารอิสลามแก่มนุษยชาติด้วยภาษาต่างๆ ที่แพร่หลาย

(2) นำเสนออิสลามในรูปลักษณ์ที่บริสุทธิ์และขจัดภาพลักษณ์ผิดต่างๆ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ไม่หวังดีต่ออิสลาม

(3) เปิดเป้าหมายที่กว้างขึ้นในการทำงานดะอฺวะฮฺของสำนักงานเผยแพร่อิสลาม จากเดิมที่มีวงจำกัดเฉพาะเป้าหมายบางกลุ่ม ทั้งนี้โดยมองถึงความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ต

(4) ร่วมมือกับสำนักงานและหน่วยงานดะอฺวะฮฺอื่น ในการประสานงานเพื่อจัดระบบในด้านการแปล การเขียน และการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทับซ้อน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ ที่ควรต้องแก้ไขและทำให้สมบูรณ์ต่อไป

(5) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลรวมในที่เดียวเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและผู้ที่มีความสนใจในงานดะอฺวะฮฺ

(6) ตรวจสอบสิ่งพิมพ์และสื่อเสียงต่างๆ ของหน่วยงานดะอฺวะฮฺและองค์กรอื่น เพื่อทราบถึงความเหมาะสมที่จะใช้พิมพ์และเผยแพร่อีกครั้งในอินเตอร์เน็ต

(7) โครงการนี้ถือเป็นก้าวแรกที่จะก่อเกิดศูนย์ข้อมูลที่สมบูรณ์ในการเผยแพร่อิสลามด้วยภาษาต่างๆ ที่แพร่หลาย โดยผ่านการแปล การเขียน และการเผยแพร่ด้วยเครื่องมือที่เอื้ออำนวย


กลับด้านบน

  • เหตุผลที่ชักจูงให้กำเนิดโครงการเว็บไซต์:

(1) อินเตอร์เน็ตเป็นโอกาสที่เปิดกว้างและเป็นช่องทางที่ดียิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเผยแพร่อิสลามแก่มวลมนุษย์ เพราะมีความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้อ่าน ใช้ฟัง และใช้ชม อีกทั้งง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมไหนของโลก

(2) การมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในการพัฒนาวิธีการดะอฺวะฮฺที่สอดคล้อง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อทำให้งานดะอฺวะฮฺมีความสะดวกและเปิดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือเท่าที่สามารถจะใช้ได้

(3) การมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในการศึกษาอิสลามและทำความเข้าใจบัญญัติต่างๆ ของอิสลาม

(4) การโจมตีอิสลามอย่างต่อเนื่องรุนแรงผ่านอินเตอร์เน็ตของเหล่าผู้ไม่หวังดีต่ออิสลาม ที่ต้องการสร้างความบิดเบือนหันเหแก่มุสลิมจากศาสนาอันถูกต้อง และสร้างความเสียหายความแตกแยกในระหว่างมุสลิม

(5) การมีอยู่อันเข้มแข็งของกลุ่มนอกรีตต่างๆ ที่อ้างตนเป็นอิสลาม ซึ่งแสดงตนในภาพลักษณ์ที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นตัวแทนของอิสลาม เป็นเหตุให้เกิดความเบี่ยงเบนต่อภาพลักษณ์ของอิสลามที่แท้จริงและสกัดกั้นผู้คนจากการเข้าถึงคำสอนที่แท้จจริงของอิสลาม

(6) พบว่าเว็บไซต์ต่างๆ ของนักทำงานอิสลามที่ถูกต้องยังไม่เข้มแข็งพอ อีกทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมผลงานเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียว และต้องทำให้มีมากขึ้น ต้องวางระบบการทำงานดะอฺวะฮฺผ่านอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ

(7) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องริเริ่มให้มีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อมด้วยภาษาต่างๆ เพื่อให้บริการแก่เว็บไซต์อิสลามทั้งหลาย ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต องค์กรเพื่อการดะอฺวะฮฺ และศูนย์การทำงานอิสลามทั้งหลายทั่วโลก


กลับด้านบน

(1) ในการดำเนินงานโครงการ เราพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้เกิดประสิทธิภาพเพื่องานดะอฺวะฮฺและเผยแพร่สารอิสลามแก่มวลมนุษย์ด้วยภาษาต่างๆ โดยใช้ขั้นตอนทางวิชาการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำและสอนอิสลามแก่ผู้คนทั่วไปในภาษาที่แตกต่างตามความจำเป็น จากนั้นจึงใช้กระบวนการจัดเก็บและเรียบเรียงที่ศูนย์ข้อมูลกลาง แล้วจึงคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งติดต่อสื่อสารและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการรู้จักและศึกษาอิสลาม

(2) นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เรายังมุ่งหวังที่จะรวบรวมผลงานทั้งหลายให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ระบบ เพื่อแก้ไขส่วนที่บกพร่องให้สมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของมุสลิมที่จำเป็นต้องเรียนรู้ศาสนาอิสลามด้วยภาษาต่างๆ ที่หลากหลาย และด้วยการจัดทำข้อมูลเนื้อหาเพื่อเผยแพร่อิสลามในภาษาต่างๆ ที่ยังไม่มีข้อมูลอย่างเหมาะสมในด้านนั้นๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

(3) เราหวังที่จะเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดในด้านวิชาการและการดะอฺวะฮฺด้วยภาษาที่หลากหลายในหมวดความรู้ต่างๆ ซึ่งยังไม่มีผู้ใดจัดทำมาก่อน เพื่อมุ่งสู่ระดับการนำเสนออิสลามในทุกแง่มุมของบทบัญญัติศาสนาอย่างครบถ้วนแก่ผู้คนทั้งมวลที่แตกต่างทางด้านภาษา โดยอาศัยเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิคส์เพื่อการดะอฺวะฮฺ อินชาอัลลอฮฺ


กลับด้านบน

(1)  เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ตรงตามแนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ที่เอามาจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ตามความเข้าใจของสะลัฟศอลิหฺ

(2)  วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คือแสดงถึงสัจธรรมและให้คำอธิบายด้วยหลักฐานและการอ้างอิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ที่ค้นหาความจริงและผู้ที่ต้องการรับทราบถึงความถูกต้อง

(3)  เว็บไซต์มุ่งที่จะนำเสนอข้อมูลที่เห็นพ้องในด้านหลักการของศาสนาและบัญญัติต่างๆ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้คนยึดมั่นกับมัน โดยหลีกเลี่ยงการนำประเด็นที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่เป็นเหตุแห่งการแตกแยกและการทะเลาะเบาะแว้ง

(4)  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและประเด็นทางการเมืองที่ไม่มีผลดีใดๆ อยู่เบื้องหลัง

(5)  ขจัดความคิดตะอัศศุบแก่มัซฮับใดมัซฮับหนึ่ง หรือเป็นพรรคเป็นพวกภายใต้กลุ่มหรือพวกใดๆ ที่นอกเหนือจากแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

(6)   ไม่ข้องแวะกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มพวกหรือขบวนการอิสลามใดๆ ทั้งสิ้น

(7)  ไม่หมิ่นประมาท กล่าวหา หรือว่าร้าย แก่ประเทศ องค์กร หรือตัวบุคคลใดๆ แบบเจาะจงทั้งสิ้น

(8)  ยอมรับต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ทั่วกันในระดับนานาชาติและระหว่างประเทศต่างๆ ที่ซึ่งไม่ขัดกับหลักบัญญัติอิสลาม เช่นกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิในการจัดพิมพ์และทรัพย์สินทางปัญญา

(9)  เมื่อมีความเห็นขัดแย้งที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาข้อมูลทางวิชาการ ให้โอนการพิจารณาไปยังนักวิชาการผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และให้ใช้ความคิดเห็นของนักวิชาการเหล่านั้นเป็นข้อยุติความขัดแย้ง


กลับด้านบน

เราได้ใช้ระบบที่แน่นอนและมีความละเอียดอ่อนในระดับหนึ่งในการเตรียมและคัดสรรข้อมูลทางวิชาการในภาษาต่างๆ ซึ่งเป้าหมายสำคัญในด้านนี้ก็คือ:

(1) เลือกข้อมูลทางวิชาการที่เหมาะสมในการเผยแพร่และตรงตามระเบียบที่โครงการกำหนด

(2) หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในการเผยแพร่ หรือที่มีต้นฉบับอื่นที่ดีกว่าในหัวข้อเดียวกัน

(3) เตรียมเนื้อหาข้อมูลการดะอฺวะฮฺใหม่ๆ ตามที่มีความจำเป็น

 

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวเราได้เน้นในรายละเอียดสองด้านคือ

 

หนึ่ง การเลือกผู้แปลและนักทำงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ แปล และคัดสรรข้อมูลทางวิชาการ โดยเลือกนักทำงานที่มีความเชี่ยวชาญในความรู้และมีความผิดชอบ มีความเชี่ยวชาญในภาษาเป้าหมาย โดยคัดจากบัณฑิตมหาวิทยาลัย ยึดเกณฑ์ทางคุณวุฒิ การเสนอและการรับรองของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เคยสอน ซึ่งได้อาศัยความร่วมมือกับคณาจารย์และองค์กรต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว

 

สอง คัดสรรข้อมูลทางวิชาการที่เหมาะสมในการเผยแพร่ตามแบบฟอร์มที่กำหนดดังนี้

1- เลือกข้อมูลทางวิชาการในเบื้องต้น

2- ตรวจทานข้อมูลทุกชิ้นโดยผ่านผู้ตรวจในสามระดับ โดยมีฟอร์มเฉพาะของแต่ละระดับในการตรวจ

3- หนังสือที่ได้รับการตรวจทานจะต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุความเหมาะสมในการเผยแพร่หรือมีข้อเสนอแนะที่อาจจะต้องแก้ไข

4- จัดรูปเล่มข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับเผยแพร่และแก้ไขข้อเสนอแนะตามที่มี


กลับด้านบน

เป็นที่ทราบกันดีถึงความสำคัญของ อินเตอร์เน็ต และภัยที่เกิดจากผู้ไม่หวังดีต่ออิสลามที่ได้ใช้มันเป็นเครื่องมือทำลายอิสลาม

และเป็นที่ทราบกันดีว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเพื่อการดะอฺวะฮฺและเผยแพร่อิสลาม

เป็นที่ทราบกันดีอีกเช่นกันถึงผลบุญอันยิ่งใหญ่สำหรับมุสลิม เมื่อใดที่เขาเป็นเหตุให้คนอื่นรับอิสลาม หรือได้ชี้ทางคนอื่นให้ออกจากความมืดมนของการไม่รู้และการชิริก

สุดท้าย เป็นที่ทราบกันดีอีกว่า หน้าที่ที่อัลลอฮฺได้ใช้ให้ประชาชาตินี้ต้องทำเพื่อรับใช้ศาสนาก็คือการเชิญชวนสู่อัลลอฮฺและเผยแพร่สารแห่งอิสลามนั่นเอง

เราทุกคนจึงได้ทุ่มเทความพยายามผ่านโครงการนี้ เพื่อสนองต่อหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมมือร่วมใจนำเสนอการทำงานดะอฺวะฮฺที่เป็นระบบครบวงจร เพื่อนำเสนออิสลามในรูปลักษณ์ที่ถูกต้องแก่มนุษยชาติทั้งมวล และด้วยภาษาต่างๆ ที่หลากหลายของทั่วทุกมุมโลก โดยผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ต และสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ เท่าที่เอื้ออำนวย

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงกายและค่าใช้จ่ายอันมากมายซึ่งเกินจากความสามารถที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น เราจึงขอเรียกร้องผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีใจบุญที่เห็นความสำคัญของการเผยแพร่สารอิสลามแก่มวลมนุษย์ โดยอาศัยแบบอย่างของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เราขอเชิญชวนให้พวกเขาร่วมมือกับเราด้วยการขอดุอาอ์ ให้คำแนะนำ กำลังใจ และบริจาคทุนทรัพย์อันเป็นกระดูกสันหลังของโครงการ เพื่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เรามุ่งหวังจากโครงการอันประเสริฐนี้

 

ท่านสามารถที่จะบริจาคผ่านวิธีการต่างๆ ดังนี้

(1) โอนเงินเข้าบัญชีโครงการฯ ธนาคาร Al Rajhi Bank สาขา Rabwah กรุงริยาด เลขที่บัญชี  SA2480000296608010177270

(2) โอนเงินด้วย ATM เข้าบัญชีโครงการฯ SA2480000296608010177270 ธนาคาร Al Rajhi Bank

(3) มาเยี่ยมที่สำนักงานด้วยตัวท่านเองเพื่อบริจาค

(4) ติดต่อทางอีเมลผ่านบริการ ติดต่อเรา

(5) ติดต่อทางโทรศัพท์ +966-11-491 6065, 445 4900

(6) ติดต่อทางแฟกซ์ +966-11-497 0126

(7) ติดต่อทางไปรษณีย์ P.O.Box 29465 Riyadh 11457 KSA

 

ขอพรจากอัลลอฮฺผู้สูงส่งโปรดประทานสิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเราเป็นผลบุญในวันกิยามะฮฺ


กลับด้านบน

เบอร์โทรศัพท์ : +966-11-445 4900, 491 6065  

(10 คู่สายอัตโนมัติ) 

โอนภายใน 2

โอนภายใน 1

โทรศัพท์

ฝ่ายงาน

243

240

+966-11-445 4900

ฝ่ายอินเตอร์เน็ต-อิสลามเฮ้าส์

232

231

+966-11-445 4900

ประสานงานทั่วไป

-

250

+966-11-445 4900

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการดะอฺวะฮฺ

301

300

+966-11-445 4900

ฝ่ายดะอฺวะฮฺคนต่างด้าว

-

251

+966-11-445 4900

ฝ่ายบุคคลากร

254

253

+966-11-445 4900

งานดะอฺวะฮฺภาษาอาหรับ

309

308

+966-11-445 4900

ฝ่ายวิชาการ

-

236

+966-11-445 4900

รับบริจาค

222

221

+966-11-445 4900

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

-

233

+966-11-445 4900

คลังพัสดุ

-

238

+966-11-445 4900

ร้านขายสินค้า

 

เบอร์โทรศัพท์ดาอีย์ (ผู้รับผิดชอบภาษาต่างๆ) 

โอนภายใน 2

โอนภายใน 1

โทรศัพท์

จนท.ภาษา

-

302

+966-11-445 4900

ฟิลิปปินส์

306

303

+966-11-445 4900

ทมิฬ - ซันฮาลี

249

304

+966-11-445 4900

ฮินดี - อุรดู

-

305

+966-11-445 4900

อินโดนีเซีย

-

307

+966-11-445 4900

เบงกอล

-

248

+966-11-445 4900

ฝรั่งเศส

 

บัญชีธนาคารของสำนักงาน

บริจาคเพื่อ

เลขบัญชี

Bank

เว็บไซต์ islamhouse.com

SA2480000296608010177270

Al Rajhi

บัญชีทั่วไป

SA7080000296608010058587

Al Rajhi

จัดพิมพ์หนังสือและม้วนเทป

SA0480000296608010078205

Al Rajhi

วะกัฟสาธารณกุศลเพื่อการดะอฺวะฮฺ

SA1080000296608010169665

Al Rajhi

 

ที่อยู่ไปรษณีย์:

P.O.Box 29465

Riyadh 11457

 

แฟกซ์:

 +966-11-497 0126

 

หน้าหลัก - เกี่ยวกับเรา - เงื่อนไขและข้อตกลง - นโยบายความเป็นส่วนตัว - ติดต่อเรา

อนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ โดยต้องไม่แก้ไขเนื้อหาและระบุที่มาทุกครั้ง

อัพเดทล่าสุด 02-08-2015